Row 1 --> Col 1 --> Col 2 --> Row 2 --> Col 1 --> Row 3 --> Col 1 -->
  Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->

Logo Flitsboetes

  Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->

Wekelijks nieuws over de de flitsgekte en de nonsens verkeersboetes van Spee

Uitschrijven

 

  

BETREFT
:  Automobilisten  /burgers worden over milieu & veiligheid door de overheid in de maling genomen.

        Geachte weggebruikers,

Het milieu is een niet onbelangrijk hoofdstuk in het dagelijkse leven. Zowel de overheid en milieu-organisaties als Natuur & Milieu (voorzitter Ad van den Biggelaar), Milieudefensie (voorzitter Vera Dalm), Das en Boom (voorzitter J. Dirkmaat) voeren hierover vele verhitte dicussies. Organisaties met relatief weinig leden en een lage contributie. Verbazingwekkend mag daarom heten dat milieu-organisaties miljoenen overheidssubsidies/gemeenschapsgelden weten te “regelen”. Als de milieu-organisaties het alleen van de sympathisanten moeten hebben zouden velen wel eens snel ter ziele kunnen zijn !

Automobilisten betalen ruim € 15 miljard euros aan (benzine)accijnzen, BPM en wegenbelasting. Slechts 1/3 deel wordt door de HH regenten aan de (snel)wegen besteed. Het overgrote deel, 10 miljard, gaat naar de bodemloze schatkist, waarmee falende ambtenaren worden betaald en subsidies worden verstrekt aan oa milieu-organisaties. Onthutsend voeren zij hier vervolgens een hetze mee tegen automobilisten met kreten als “Nederland geen asfaltland”. Een eenvoudig rekensommetje leert snel dat voor uitbreiding naar 10-baanswegen, de wegen dan nog slechts 0,016 % van de totale oppervlakte in Nederland uitmaken. De jaarlijkse 80.000 nieuwbouwhuizen vragen wel 3x zoveel grond, maar hier hoor je de milieu-activisten niet over. De demagogsiche kreet “Nederland geen asfaltland” slaat dan ook nergens op.

Nonsens verkondigt V$W minister Karla Peijs met haar bewering dat sneller rijdende auto’s het milieu meer zouden vervuilen. Ook hier demagogische klets en worden automobilisten met leugens weer een rad voor ogen gedraaid. Immers juist bij lagere snelheden en in files staan met alsmaar een stationair draaiende c.q. afremmende/optrekkende motor zijn auto's veel langer op de weg en produceren hierdoor verhoudingsgewijs veel meer CO² uitstoot. Als serieus werk gemaakt zou worden om milieu vervuiling te bestrijden zouden alle gelden als DOELBELASTING in een apart wegenfonds moeten worden gestort en benut worden voor wegenaanleg. Door bewust de (snel)wegen niet uit te breiden heeft het hedendaagse verkeer meer weg van botsautootjes op de kermis met gevolg nog eens extra benzine/diesel walm. Als milieu-organisaties logisch zouden nadenken zouden zij “Nederland geen asfaltland” juist niet moeten promoten maar direct moeten beginnnen de wegen, waarvan de meeste uit 1950 stammen, te verbreden. De economische motor zou bovendien een miljarden impuls krijgen en hoeven automobilisten niet dagelijks urenlang met alle kosten vandien in de file te staan.KLIK hier

Demagogisch tracht minister Peijs ook de recent ingevoerde trajectcontroles onder het mom van minder milieuvervuiling te rechtvaardigen. Ook hier weer ordinaire leugens. Immers CO² concentratie boven de trajectcontroles verwaait snel. Omgekeerd kan bijv.uit het Ruhrgebied vervuilde lucht, wat immers niet stopt bij de grens, ook worden aangevoerd. Trajectcontroles zijn dan ook uitsluitend bedoeld om honderden miljoenen euros te plukken bij automobilisten als zij per ongeluk ’s nachts een paar km te hard hebben gereden. De trajectcontrole bij Overschie met al een meeropbrengst van 400% voor de schatkist is hier een duidelijk voorbeeld van. Deze minister snapt weinig van mobiliteit en denkt blijkbaar nog dat vervuilde lucht bij de grens ophoudt!

HILVERSUM In Noord- en Midden-Nederland hangt een brandlucht,afkomstig van paasvuren in Duitsland. Door de mist en de smog kan de rook niet weg. In het zuiden kan de wind de rook verdrijven. In de loop van de dag lost de rook op. TT ma 28 mrt 2005 ...En maar onder het mom van CO² uitstoot geldplukken !

Een voor de hand liggende oplossing voor minder CO² uitstoot, voorzover CO²schadelijk zou zijn, is om het gebruik van LPG te bevorderen c.q. te subsidiëren. LPG is een veel schonere brandstof dan benzine/diesel. De milieuvervuiling zou hiermee, zeker met een katalysator voor een ¾  opgelost zijn. Nochtans houdt de overheid (VROM staatssecretaris Petrus van Geel) deze toepassing tegen door de wegenbelasting van LPG auto’s onder het mom van explosie en brandgvaar nog eens extra te gaan belasten. In de laatste 50 jaar is er geen enkel ongeval met LPG geweest. Statistieken waar de stellingen van Petrus van Geel op gebaseerd zijn blijven geheim ... Wel duidelijk is het geldgraaien van de overheid. Eerst met het hogere benzineverbruik in de files (accijns 67%) met daarna voor de hogere CO² benzine/diesel walm met nog eens een extra milieuheffing. De 1e en 2e SLAAPkamer slikken met draaikont Hofstra klakkeloos dit dubbelop roven en stelen door de HH regenten bij automobilisten, waarmee dan weer miljoenen euros betaald kunnen worden aan falende ambtenaren / burgemeesters.

Ook beplanting van bomen en struiken langs de (snel)wegen zou drastisch helpen om het CO²probleem van uitlaatgassen in het verkeer, voorzover dit schadelijk is, omlaag te brengen. CO² wordt immers door de planten opgenomen en omgezet in overrijke zuurstof. Opvallend mag heten dat er geen CO² meetinstrumenten langs de wegen zijn opgesteld. Mogelijk nog een idee voor autofabrikanten om CO² meters in auto’s in te  bouwen. Automobilisten zouden dan zelf de ”vervuiling” kunnen waarnemen. Snel zal blijken dat het met de CO² vervuiling reuze meevalt. In wereldsteden als Hongkong, Taipei met  ..tig hogere concentraties benzine-/dieseluitstoot in het verkeer zijn nooit slachtoffers CO² gevallen of door inademing van hun stokje gegaan.

De allerbeste oplossing is dat eenieder zich aan artikel 1 van Normen en Waarden van flitsboetes houdt  “DOE WAT JE WILT, VERMITS NIEMAND ER LAST VAN ONDERVINDT. Zeker 50 % van de milieuvervuling (door de zware industrie) zou dan gewonnen zijn

Dat CO² en klimaatverandering van de aarde opwarming tot gevolg heeft wordt door vele geleerden sterk betwijfeld. Statistieken en/of sluitend wetenschappelijk bewijs ontbreken en zijn de cijfers over de CO² uitstoot net dagkoersen. Supercomputer-berekeningen van het het Rekencentrum SARA in Amsterdam toonden al aan dat de klimaatveranderingen de afgelopen 30 jaar niet het gevolg zijn van het broeikaseffect maar van toevallige klimaatomstandigheden.  QUOTE
De hoeveelheid kooldioxide (CO²) in de atmosfeer is de afgelopen twee jaar opvallend scherp gestegen. Wetenschapper Charles Keeling  verzamelde gegevens over de luchtkwaliteit op Hawai (berg Mauna Loa) waar al sinds 1958 onderzoek wordt gedaan naar milieuvervuiling. In 2002 en 2003 werd een opvallende stijging van de hoeveelheid CO² geconstateerd. CO² gas komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen als olie en kolen. Volgens Keeling was er in de betrokken jaren geen sprake van een forrse toename van gebruik van fossiele brandstoffen en evenmin waren er natuurverschijnselen als El Niño, die zouden kunnen zorgen voor afwijkende luchtmetingen. Wetenschappers hebben voor de  verdere bedreiging voor het klimaat op aarde geen verklaring gevonden. ANP /The Guardian en The Independent, 11 oktober 2004” 

Toch blijft VROM staatssecretaris Petrus Leonardus Bastiaan Antonius (Pieter) van Geel als een blind paard op kosten van de Nederlandse belastingbetaler het dubieuze Kyoto-verdrag verder promoten onder het motto“baat het niet dan schaadt het niet”. In dit verdrag worden door 200 landen tot 2012 wereldwijd afspraken gemaakt over verminderen van CO² uitstoot en milieuvervuiling. Landen die zorgen voor een lagere CO² uitstoot ontvangen dan miljoenen euros subsidies. Handenwrijvend is Rusland met zijn enorme (bodem) vervuilingen na een rekensommetje van de lidmaatschapskosten versus terugvloeiende vergoedingen en met nog toezegging om versneld lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie direct tot de Kyoto club toegetreden. Rusland wordt er met deze (politieke) koppelverkoop zeker niet armer van. De Nederlandse burger mag dit via allerlei duistere milieubelastingen weer ophoesten. De directe veroorzakers, de steenrijke (Arabische) oliesjeiks en de miljarden vermogende oliemaatschappijen hoeven niets betalen ! Met uitzondering van Amerika, die categorisch weigert aan de Kyoto onzin mee te doen wordt onder leiding van warrig staatssecretaris Petrus van Geel het Kyoto verdrag wat 75 % politiek is en 25 % economie in vele landen demagogische doorgedrukt. De wereld op zijn kop en spreken criticial al over de grootste zwendel in de wereldgeschiedenis. Enigszins vergelijkbaar met de tulpenmanie in de gouden eeuw. Toen al werd de hele bevolking in Nederland door de overheid belazerd. In het internet-tijdperk vindt deze miljarden zwendel op wereldniveau plaats. KLIK hier

 
  114     Teletekst za 16 okt 2004          
 ***************************************
   Computer voorspelt warme toekomst  
 ***************************************
AMSTERDAM Nederland krijgt tot 2080 te
 maken met een ingrijpende verandering 
 van het klimaat.Een supercomputer heeft
berekend dat het broeikaseffect er toe
 zal leiden dat de Nederlandse winters 
 zachter worden en de zomers warmer.   
                                        
 Een computer in het rekencentrum SARA 
 in Amsterdam voerde 62 simulaties uit 
 van de ontwikkeling van het Nederlandse
klimaat.Volgens het KNMI is het de    
 eerste keer dat klimaatveranderingen op
zo'n grote schaal zijn nagebootst.    
                                        
 De zachte winters van de afgelopen 30 
 jaar waren volgens de onderzoekers niet
het gevolg van het broeikaseffect,maar
 van toevallige klimaatomstandigheden. 
 **************************************
 
  109     Teletekst za 16 okt           
 ***************************************
   RIVM nuanceert beelden vervuiling  
 ***************************************
ZEIST De concentratie stikstofdioxide 
 (NO2) boven Nederland zegt niets over 
 het leefmilieu op de grond.Het RIMV,het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
 Milieu,zegt dit naar aanleiding van de
 opnames van de Europese milieusatelliet
Envisat.Het RIVM doet eigen metingen om
de vervuiling aan de grond te bepalen.
                                        
 De beelden tonen aan dat de lucht boven
de Randstad de hoogste concentratie NO2
ter wereld heeft.Het NO2-gehalte is ook
hoog boven België en het Ruhrgebied in
 Duitsland.                            
                                        
 Staatssecretaris Van Geel van Milieu  
 vindt de situatie op basis van de     
 satellietfoto's "bijzonder ernstig".  
 **************************************

De aarde is minder dan een speldenprik in het oneindige universum. Zon, maan en sterren bepalen met kosmische kracht velden eb en vloed en klimaat op aarde. Als een golfbeweging over miljoenen jaren vinden veranderingen plaats. IJstijden komen en gaan en was ook de Sahara eens een groen vruchtbaar gebied met een aantrekkelijk klimaat. Ooit waren Amerika en Europa blijkens de kustlijnen met elkaar verbonden en zou de aarde zelfs 90 graden zijn gekanteld, waardoor de Noordpool op de evenaar zou hebben gelegen. Nog steeds vinden aard-/zeebevingen plaats en schuiven aardlagen met gigakrachten over elkaar heen. De recente tsunami in de Indische oceaan, die met 6 à 9 meter hoge golven huizen, gebouwen langs de kusten in Thailand, India, Sri Lanka, Oost Afrika (Somalia) als karton wegvaagde was wereldnieuws. Met een alles verwoestende kracht werd in een fractie de hele (zee) ecologie veranderd en kwamen ruim 150.000 mensen om. Geen enkele milieu-organisatie had dit aan zien komen. Zij waren nog aan het debatteren hoe schadelijk CO² uitstoot wel was en of dit jaarlijks wel 1 of 2 doden zou gaan kosten. Dat er een 4000 rokers per jaar komen te overlijden en dit door de overheid vanwege de accijnzen "gedoogd" wordt, wordt blijkbaar door de milieu-organisaties maar even vergeten ! .

Evolutie van de mens en de natuur vindt al miljoenen jaren plaats. Slangen evolueerden van reptielen met poten naar zonder poten. Dinosaurussen verdwenen door klimatologische veranderingen (in ieder geval waren er geen CO² auto's en kunnen dit dus niet veroorzaakt hebben !) en veranderde de homo sapiens net als de aap van structuur. De vulkanische kraters in het Yellowstone park in de USA zitten vol zwavel, logen, zuren en nitraten. Allemaal hoogst schadelijk voor de mens maar blijken kweekvijvers te zijn van miljoenen microben. Bacteriën, virussen en andere vormen van hoogst besmettelijke ziektes blijven zich wereldwijd evolueren. De eerste griep epidemie kostte 25 miljoen mensen het leven, maar is praktisch nu geheel bedwongen. Daarentegen is de malariamug inmiddels weer resistent geworden tegen standaard medicijnen en overlijden weer jaarlijks miljoenen mensen. Nieuwe ziektes als aids zomede vele vormen van kanker konden zich ontwikkelen en ontwikkelen zich steeds verder. Goede genezing blijkt (nog) niet mogelijk. Geheel onbekend is hoe het dodelijk embola virus uit Afrika bestreden moet worden en verwachten virologen dat bij het uitbreken van het zwarte motaba virus dat naar schatting een 1/4 van de wereld bevolking het niet zal overleven. Gelukkig weet de natuur zich ook vaak wonderbaarlijk snel te herstellen. Toen in 1991 de olietanker de Exxon Valdez in de Kenai Fjords bij Alaska op de rotsen liep kwam ruim 1,7 miljoen liter ruwe olie in zee terecht en werd een 1120 km lange kustlijn volledig besmeurd. Nu 15 jaar later is geen olie meer terug te vinden en ontwikkelde zich een complete nieuwe fauna. De milieu-organisaties, die in het begin spraken van de grootste ramp allertijde, blijven nu oorverdovend stil. KLIK hier

LUANDA In Angola is het aantal doden als gevolg van het Marburgvirus verder opgelopen. Onderzoekers van de WHO proberen te bepalen hoe het virus zich verspreidt. Het Marburgvirus is zeldzaam, maar erg besmettelijk. Het dankt zijn naam aan de Duitse stad Marburg,waar het in 1967 werd ontdekt. De ziekte die het virus veroorzaakt is bijna altijd dodelijk en er is geen vaccin voor. TT ma 11april 2005

Over een miljoen jaar zullen wetenschappers misschien wel zeer verbaasd terugkijken naar de merkwaardige homo sapiens /schepselen met hun CO² speelgoed autootjes uit 2004, voorzover überhaupt nog een spoor van leven hiervan nog te vinden zal zijn. Een kwestie van verdere DNA ontwikkeling. QUOTE 
 “De kip is, vanwege zijn handige ei, al eeuwenlang een belangrijk proefdier voor de ontwikkelingsbiologie.Op de genetica van de mens kan het kippengenoom nieuw licht werpen Mens en kip hebben een gezamenlijke voorouder die zo'n 310 miljoen jaar geleden leefde. Dat kan ook licht werpen op het ontstaan van aangeboren afwijkingen.. Ondanks hun sindsdien gescheiden ontwikkeling blijkt nog 6 procent van het genoom identiek. Dat dit deel van het genoom behouden is gebleven, geeft aan dat het vitale onderdelen betreft, zoals regel-DNA dat genen aan- en uitzet” De ontcijferde blauwdruk zal naar verwachting nieuwe gegevens opleveren over de genen die de embryonale ontwikkeling van de mens aansturen.

 
  126     Teletekst do 28 okt 2004          
 ***************************************
   Mini-mensensoort op Flores ontdekt 
 ***************************************
LONDEN Wetenschappers hebben op het   
 Indonesische eiland Flores de resten  
 ontdekt van een andere menssoort dan de
onze.De onderzoekers stuitten op een  
 volwassen vrouw van een meter hoog en 
 met de hersenomvang van een chimpansee.
                                        
 Ze moet rond 18.000 jaar geleden hebben
geleefd.De onderzoekers constcateren dat
deze homo floresiensis gelijk met onze
 voorvader,homo sapiens,heeft geleefd. 
                                        
 De dwergmens stamt net als wij af van 
 homo erectus.Tot dusver werd aangenomen
dat homo sapiens andere mensensoorten 
 had verdrongen,maar homo floresiensis 
 is waarschijnlijk uitgestorven door een
vulkaanuitbarsting.                   
***************************************
 
  105     Teletekst zo 25 jul2004           
 ***************************************
   50 nieuwe planten in Nederland     
 ***************************************
HILVERSUM Nederland heeft als gevolg  
 van het warmere klimaat de afgelopen 7
 jaar 50 plantensoorten erbij gekregen.
 Dat blijkt uit de nieuwe Standaardlijst
Nederlandse Flora,die in september    
 wordt gepubliceerd.
                                        
 De wilde planten,waaronder de Hoge    
 Dravik,de Knobbelklaverzuring en de   
 Prikneus,kwamen tot dusver alleen voor
 in Zuid-Europa of Noord-Afrika.Maar   
 nu het klimaat op aarde warmer wordt, 
 rukken ze langzaam op naar het noorden.
                                        
 Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen  
 dat Nederlandse soorten verdwijnen,zegt
de samensteller van de Standaardlijst.
 ***************************************

Over al deze (kosmische)  invloeden hoor je de milieu activisten niet. Die hebben het weer druk met geneuzel over Waddenzee boringen, de kokkelvisserij en een paar korenwolven. Waarom de korenwolf niet gewoon wordt opgepakt en in een rustig bos wordt losgelaten om zich daar te vermenigvuldigen, mag een raadsel heten. Das en Boom  bezorgt de gemeenschap wel enorme economische schade. Het zo vele malen door milieu-activisten bejubelde “Groene Hart”  blijkt in werkelijkheid een gierput te zijn van de omliggende boerderijen. Een koe heeft 20 x meer ruimte nodig (ca. een voetbalveld van 600 m2) dan de mens om van te leven. Alle milieunormen worden met deze mestvaalt ver overschreden. Desondanks blijven de milieu-activisten verbazingwekkend het “Groene Hart“ promoten en wordt de geringe CO² vervuiling van auto's tot op het bot vervolgd. De HSL wordt voor honderden miljoenen euros aan extra kosten/gemeenschapsgelden omgeleid.

Frappant is ook dat milieu-activisten nooit geklaagd hebben over de inpoldering van Nederland. Een gigantische ingreep in de natuur. Kustlijnen verdwenen en werd de loop van rivieren verstoord. Het IJsselmeer is geheel aan de natuur onttrokken om plaats te maken voor de bouw van (kille) woonhuizen. Over de kunstmatig aangelegde dijken langs de gehele Hollandse kust hoor je, ondanks dat fauna en flora door deze radicale ingrepen totaal zijn veranderd, geen enkele milieu-activist over. Een inconsequente handelwijze, maar zal mogelijk wel te maken hebben dat bij niet indijken half  Nederland met de hele milieubeweging meters diep onder water zouden zijn verdwenen

Voor meer machtsmisbruik en corruptie bij overheid/justitie, zie onze website rubriek falende ambtenaren en www.sdnl.nl

Krijgt u er ook genoeg van om door de overheid in de maling te worden genomen en zogenaamd onder het mom van milieu nog eens extra duizenden euros aan verkeersboetes te betalen, steun dan de campagne “STOP DE FLITSGEKTE " om gezamenlijk sterk te staan tegen het geld plukken van de overheid bij automobilisten.

Volgende nieuwsbriefnr 28-04 : prestatiecontracten

Vorige nieuwsbrieven  << 
27-04  Onder mom van milieu worden automobilisten voorgelogen door een onbetrouwbare overheid. 
26-04  Onder mom van veiligheid worden automobilisten voorgelogen door een onbetrouwbare overheid. 
25-04  Visioenen van V&W minister Karla M.H.Peijs en de KM heffing /beprijzing van € 10 en meer !
24-04  CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau ) een geldgraaiende boetemachine
23-04  Dubieuze rollenbank testen en onwettig confisqueren van scooters  
22-04  Onzinboetes /diefstal bij automobilisten  
21-04  Blauwe horkenlijn (BHL) 
20-04  Oneigenlijk gebruik /misbruik van de flitswet (WHAV, wetje Mulder)

   

 Stop de flitsgekte!!!

Wordt voor € 5 DONATEUR  
om gezamelijk het onzinnige geflits en de vele nonsens verkeerslichten in 2004 te doven!

  TEAM FLITSBOETES (Harry, Tim, Harold, Pamela, Jurjen, Rink)
  

RoadCheck                            Flitspaal.nu

                           Snelheidscontroles.com

                 Voor banner "Stop de flitsgekte en onzinboetes", kijk op http://www.flitsboetes.nl/banner/

                  Wilt u ook uw flitsfrustratie over de flitsgekte, nonsens verkeersboetes en
                  kromme WAHV wetgeving in een nieuwsbrief kwijt (1/2 A4tje),
email redactie

                                               Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, KLIK hier

                                     ==============================================