Col 1 --> Col 2 --> Row 2 --> Row 3 --> Col 1 -->
  Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->

Logo Flitsboetes

  Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->

Wekelijks nieuws over de de flitsgekte en de nonsens verkeersboetes van Spee

Uitschrijven

    BETREFT
:  rechters (en advocaten) misbruiken het recht ergo voeren artikel 17 van de grondwet (het recht op recht
                      en toegang tot de rechtbank) en artikel 67 van de advocatenwet (toewijzing procureur) niet uit
                    

        Geachte weggebruikers,

In de afgelopen maanden zijn de juridische studenten van flitsboetes druk bezig geweest de bezwaarscrhiften uit te breiden en van nog meer argumenten te voorzien om de flutboetes van het CJIB / flitspalendiender mr Jacobus Koos Spee succesvol aan te vechten. Hiermee is flitsboetes, die 4 jaar geleden als eerste met een juridische website startte, de specialist voor WAHV beroepschriften op internet en voert nog steeds als enige Appèlprocedures tot bij het Hof Leeuwarden (zie arresten op de homepage flitsboetes). De beroepschriften© van flitsboetes blijken dan ook regelmatig voorbeelden voor “overneming” te zijn voor vele andere websites.

Met de ingestelde prestatiecontracten door justitie/ terroristen minister mr. Jan Piet Hein Donner is het beroep van agent veranderd in een ordinaire staats-incasseerder. In plaats van boeven te vangen worden automobilisten genadeloos vervolgd als per ongeluk ’s nachts en paar km te hard is gereden. Demagogisch en valselijk onder het mom van z.g. veiligheid en milieu worden weggebruikers een rad voor ogen gedraaid. Om de geldstroom niet te stagneren worden beroepschriften met allerlei kul bezwaren door justitie terzijde geschoven dan wel helemaal botweg genegeerd. Het geldplukken staat centraal. Gesproken kan worden van witte-boordencriminaliteit bij justitie c.q. het CJIB en flitspalendienders mr Jacobus Koos Spee. KLIK hier

Ook de rechtspraak heeft meer weg van een tombola. Vonnissen worden veelal door ambtenaren /griffiers afgehandeld en hebben uitspraken meer weg van afpoeierbrieven dan op rechtsprocedures met hoor en wederhoor. Handtekeningen in vonnissen ontbreken regelmatig, terwijl dit wel op straffe van niet onvankelijkheid vereist is. Met een onwettige  flitswet (WAHV, wetje Mulder) accorderen rechters tenslotte voor schatkistbewaarder minister G.Zalm massaal de flutboetes!. Genoeg redenen voor flitsboetes om zwaarder geschut in stelling te brengen.

Met de nieuwe argumenten, die flitsboetes exclusief in al haar beroepschriften vermeld heeft staan,  wordt een frontale aanval gedaan op de flitswet (WAHV, wetje Mulder) en komt de gehele rechtspraak onder vuur te liggen. Door oneigenlijk gebruik / misbruik van recht is de Nederlandse rechtspraak een schertsvertoning. KLIK hier  

1) Boetes zijn verkapte (snelheids)BELASTINGEN. De WAHV blijkt met de jaarlijks miljoenen opbrengsten uitsluitend bedoeld te zijn om de schatkist van de overheid te vullen. Van een onveilige situatie is totaal geen sprake. Duidelijk voorbeelden zijn de flitspalen op kaarsrechte (snel)wegen. Per dag produceren deze 30.000 boetes met een totale jaaropbrengst € 490.000.000 en stijgt aldus het CJIB elk jaar nog eens met 10 à 20 %. Zelfs minister van financiën G. Zalm geeft openlijk toe dat voor overheidstekorten verkeersboetes effectieve middelen zijn om de staatsbegroting sluitend te maken en worden de miljoenen opbrengsten al VOORAF ingecalculeerd. Sprake is van misbruik /oneigenlijk gebruik van de wet en dient de onderhavige schikking /transactie te worden vernietigd.

2) Sprake is van een gelegenheidswetgeving. Verkeersboetes blijken nauwelijks iets met overtredingen van doen hebben. Van enige preventieve werking op foutief rijgedrag, waarvoor boetes zoals door landelijk verkeersofficier mr. J. Spee in zijn vele radio en tv-intervieuws bij herhaling verkondigt., toch bedoeld zijn, is in de praktijk nimmer gebleken. Integendeel, op de 7 miljoen auto’s blijken er al 12 miljoen "boetes" te worden uitgeschreven. Een score van 170 % en rijdt elke automobilist gemiddeld 1,7x per jaar in deze snelheidsvalkuil ! Opbrengst in 2003 ca € 490.000.000. Sprake is van misbruik/oneigenlijk gebruik van de wet en dient de onderhavige schikking /transactie te worden vernietigd.

3) Justitie /politie maakt misbruik van hun bevoegheden. In strijd wordt gehandeld met het EVRM verdrag (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden). Expliciet vermeldt artikel 6, dat eenieder onschuldig is tot het tegendeel is bewezen en zijn schuld in rechte is komen vast te staan (onschuldpresumptie). De nationale WAHV wetgeving negeert  de hogere Europese wetgeving en houdt eenieder al schuldig. Sprake is van misbruik / oneigenlijk gebruik van de wet en dient de onderhavige schikking /transactie te worden vernietigd.

4) Nederland is geen rechtsstaat. Het recht op recht en toegang tot de rechtbank wordt door het procesmonopolie van advocaten geblokkeerd. In strijd wordt gehandeld met de NMa wetgeving en blijkt zelfs het van Hof van Discipline haar eigen artikel 67 van de advocatenwet aan haar laars te lappen (toewijzing procureur). Onthutsend verlenen rechtbanken met Artikel.Ro24 medewerking.aan het onwettige procesmonopolie.

Met bovenstaande 4 cruciale punten hebben justitie,  advocaten, rechters, die als gezagsdragers toch een goed voerbeeld dienen te geven, door geen uitvoering te geven aan de (grond)wet al hun rechten verspeeld. Vele rechters blijken bovendien lucratieve bijbaantjes te hebben bij o.a. verzekeringsmaatschappijen en zijn veelal ook nog eens advocaat (soms in het hetzelfde arrondissement). Door deze belangenverstrengeling kan het gebeuren dat er op de ene dag client door de advocaat voor de balie verdedigd wordt maar de volgende dag achter de balie door dezelfde advocaat maar nu als rechter wordt veroordeeld ! Een verbazingwekkende 2 petten constructie wat alleen in de Nederland voorkomt. Sprake is van een dubieuze en niet onpartijdige rechtspraak. KLIK hier

Door het aan de laars lappen van de (grond)wet, waardoor het zij herhaald rechters (en advocaten) al hun rechten hebben verspeeld kunnen dagvaardigen, beschikkingen / transacties voor te hard rijden, staande houdingen, gebruik van radardetectoren, bumperkleven, inneming van het rijbwijs, vonnissen etcetera linea recta de prullenmand in. Mocht nog sprake zijn van een kantonprocedure dan kan /MOET een serieuse onpartijdige rechter bij overlegging van de beroepschriften van flitsboetes, waarin expliciet bovengenoemde 4 CRUCIALE PUNTEN vermeld zijn, de onderhavige beschikking /transactie nietig verklaren.

TIP : beken nooit schuld. De overtreding wordt dan door de rechter als een hamerstuk afgedaan en is het voor justitie meteen KASSA. Tracht, net als advocaten doen, twijfel te zaaien. Bij geen wettig en overtuigend bewijs door justitie volgt nietig verklaring van de schikking / transactie en houdt u de boete(s) in eigen portemonnee. Zeg bij telefonische vragen ook nooit iets toe. Volsta met: “Kan mij dit niet herinneren” en “moet eerst uitgezocht worden” etc.

Van de dagelijks 30 000 stuks geproduceerde beschikkingen /transacties wordt door automobilisten tegen een 1000 stuks bezwaar gemaakt. De overige 29.000 stuks wordt het zij morrend de boete betaald  Dit moet nu met  de hernieuwde beroepschriften van flitsboetes andersom kunnen. Als eenieder gebruikt maakt van zijn/ haar wettelijk recht om bezwaar te maken kan dit niet al te moeilijk zijn. De boetemachine loopt geheid vast en is het onwettige geldgraaien van de overheid met haar ingehuurde CJIB / flitspalendiender Spee passé. Agenten krijgen dan weer tijd en wat ook hun echte taak is om achter (draaideur) criminelen, straatvandalen, tasjesrovers, zakkenrollers fietsendieven etc aan te gaan en voor een meer veilige gemeenschap zorg te dragen.

Krijgt u er ook genoeg van om door de overheid in de maling te worden genomen en dat onder het mom van een dubieuze, niet onpartijdige rechtspraak misbruik wordt gemaakt van de wet, waardoor jaarlijks voor een € 500.000.000 van automobilisten wordt geplukt, steun dan de campagne "STOP DE FLITSGEKTE" om gezamenlijk sterk te staan tegen het sneaky geldgraaien van de overheid bij automobilisten.

Voor meer machtsmisbruik en corruptie bij overheid/justitie, zie onze website rubriek falende ambtenaren en www.sdnl.nl

Volgende nieuwsbriefnr 30-04
: Automobilisten  /burgers worden over veiligheid /terrorisme in de maling genomen
door de overheid / minister mr.Jan Piet Hein Donner
  
 Vorige nieuwsbrieven  <<  

29-04  Misbruik van recht : rechters (advocaten en) misbruiken de wet ergo voeren de (grond) wet helemaal niet uit. 
28-04  Prestatie contracten, geldplukken bij automobilisten
27-04  Onder mom van milieu worden automobilisten voorgelogen door een onbetrouwbare overheid. 
26-04  Onder mom van veiligheid worden automobilisten voorgelogen door een onbetrouwbare overheid. 
25-04  Visioenen van V&W minister Karla M.H.Peijs en de KM heffing /beprijzing van € 10 en meer !
24-04  CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau ) een geldgraaiende boetemachine
23-04  Dubieuze rollenbank testen en confisqueren van scooters  
22-04  Onzinboetes /diefstal van automobilisten  
21-04  Blauwe horkenlijn (BHL) 
20-04  Oneigenlijk gebruik /misbruik van de flitswet (WHAV, wetje Mulder)

   

 Stop de flitsgekte!!!

Wordt voor € 5 DONATEUR  
om gezamelijk het onzinnige geflits en de vele nonsens verkeerslichten in 2004 te doven!

  TEAM FLITSBOETES (Harry, Tim, Harold, Pamela, Jurjen, Rink)
  
                     

                        Snelheidscontroles.com                       RoadCheck  

                                     

                                                                

   

                 Voor banner "Stop de flitsgekte en onzinboetes", kijk op http://www.flitsboetes.nl/banner/

               Wilt u ook uw flitsfrustratie over de flitsgekte, nonsens verkeersboetes en
                kromme WAHV wetgeving in een nieuwsbrief kwijt (1/2 A4tje),
email redactie

                                               Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, KLIK hier

                                     =================================================