AAN / AFmelden van flitsers Bel 0909-9596 (55cpm)

Navigatie

Hoofdmenu

Juridisch

Snelheidscontroles

Diversen

Shop

FlITSRAP CD

een muziekale must voor iedere automobilist, die bij een heterdaadje de flitsdiender(s) speels op zijn onrechtmatig handelen van repliek kan dienen.

BESTEL HIER

Links

Auto's

Financieringen

Verzekeringen

Sponsors

Juridisch platform

Juridisch

LEUGENS EN BEDROG

JURIDISCHE WARTAAL

 VAN

CJIB / KLPD / BVOM / flitsneuroot Jacobus Spee

BRONNEN :
- Amsterdamse hoofdcommissaris Jelle Kuiper.Flitsboetes zijn voor agenten een
  onzinnige bezigheid van een chagrijnige overheid” (
www.telegraaf.nl 18 apr .01)
- Oud AVD commandant Porsche groep Driebergen, Officier A.C.Vogel 
  Flitsboetes van verkeersofficier Spee zijn razzia’s.(
www.telegraaf.nl 27 dec.01)  
- SBS6 in wegmisbruikers met flitsneuroot mr.Jacobus
Spee 
  Regels zijn regels, ook al is er geen "kip" te bekennen op de weg .. (17april 04)
- Prof.Dr.A.J.Rothengatter in NOVA “Flitsboetes zijn snelheidsbelastingen"
- Prof. B.Smalhout en 2e (SLAAP)kamerlid VVD’er P.Hoftstra
  Onzinboetes (Telegraaf 4 aug, 13 dec, 7 nov.2001) 

                                        ------------o-------------

Door het al jaren grote succes van de beroepschriften van onzinboetes.nl is justitie een demagogische en leugenachtige hetze begonnen om de beroep schriften (van onzinboetes) met een tendentieuze "reparatie" wetgeving te frustreren en te ontmoedigen..

Bewust wordt in de meegezonden bijlage(n) van de beschikking/transactie een valse voorstelling van zaken gegeven en bedient het CJIB zich met flitsneuroot mr.Jacobus Spee van onwettige praktijken, zelfs terroristische dreigementen als dubbele boetes voor automobilisten, die internet beroepschriften gebruiken.

 • onterecht worden standaard (computer) bezwaarschriften geweigerd. Het CJIB verzendt dagelijks 30.000 gecomputeriseerde beschikkingen / transacties en justitiële repliek en dupliek stukken, dit soms voorzien van een vage stempel of "handtekening" zonder naamsvermelding maar vaak helemaal niet ondertekend. Op grond van het gelijkheidsbeginsel in de rechtspraak (opportuniteitsbeginsel) heeft justitie geen poot om op te staan om bezwaarschriften (van onzinboetes) te weigeren. Klik hier 

• onterecht is de eis van 'handgeschreven' bezwaarschriften. Nergens staat deze verplichting in de wet vermeld. Geen advocaat zal ook te vinden zijn, die zijn processtukken nog met de hand schrijft. Gezien de vele bijna onleesbare warrige hanepoot handschriften van de meeste automobilisten een absurde, kortzichtig en naïeve eis van justitie. Het korps ambtenaren, die al verstikken in de afhandeling van de bezwaarschriften, zouden hierdoor met tienduizenden nog eens moeten worden uitgebreid om al deze handschriften te ontcijferen en om te zetten in de voor de H.H. rechters leesbare typeletters. KLIK hier

 

• onterecht worden voor foto’s, bewijsstukken (wisselende) bedragen gevraagd. Een wettelijke basis hiervoor ontbreekt. In strafzaken worden dossiers en bewijsstukken voor een zuivere rechtsgang met hoor en wederhoor GRATIS ter beschikking gesteld. Mondige automobilisten, die beroep doen op het gelijkheidsbeginsel in de rechtspraak (opportuniteitsbeginsel) en aandringen krijgen de gevraagde gegevens dan ook zonder kosten toegezonden. KLIK hier

QUOTE
 Snelheidsovertreder mag ijkrapporten meetapparatuur opvragen
 Wie gesnapt is door een flitspaal of andere apparatuur waarmee snelheids
 overtredingen worden vastgesteld, mag na beboeting vragen om inzage in de
 ijkrapporten om zo te controleren of de apparatuur wel betrouwbaar is en goed
 afgesteld. Dat heeft de Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald. 

 Het Openbaar Ministerie verzette zich zonder succes tegen de inzage, uit vrees
 dat snelheidsovertreders zand in de machine gaan strooien. De Afdeling is hier
 niet gevoelig voor: dat de werklast van het OM toeneemt door een mogelijke
 toewijzing van het verzoek om inzage, rechtvaardigt op zichzelf niet het beroep
 op de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De
 Afdeling vindt, in tegenstelling tot het OM, dat het hier wel degelijk gaat om
 bestuurlijke informatie waarop de Wob van toepassing is. 

 De strafrechtadvocaten van Leesberg gaan er vanuit dat de uitspraak voorlopig
 alleen betrekking heeft op bestuurders aan wie een administratieve sanctie is
 opgelegd. Leesbergadvocaten 17 juni 2005 

 Het inzagerecht van het procesdossier is geregeld in art. 28 lid 1; art. 290 lid 1
 Rv
en art.344b Rv. Eventueel kan ook een beroep gedaan worden op 843a Rv.
 Het komt echter regelmatig voor, dat een verzoek tot inzage niet zonder slag of
 stoot gehonoreerd wordt
UNQUOTE

• onterecht worden bezwaarschriften voor boetes beneden de € 50 geweigerd (€100 voor beroepzaken). Van hoor en wederhoor blijkt geen sprake meer te zijn en worden de rechten van automobilisten op flagrante wijze geschonden. Door de prestatiecontracten van justitiebaas Piet Hein Donner, die blijkbaar zijn zeerovers voornamen ook alle eer aandoet, kunnen automobilisten naast de absurde hoge (benzine) accijnzen de boetes tot volle tevredenheid van vele falende ambtenaren meteen in de bodemloze put van Zalm storten. KLIK hier 

 • onterecht worden bank/giro gegevens en 100% zekerheidsstelling gevraagd. Nergens in rechtsprocedures vindt dit plaats. Slinks worden de door argeloze automobilisten opgegeven (bank)rekeningen leeggeplukt en worden kenteken houders, die niets met de onderhavige overtreding te maken hebben rucksichtsloss tot het bot vervolgd. De overtreder voor een paar km te snel rijden gaat daarentegen geheel vrijuit. De wereld op zijn kop. Een crimineel zou deze handelwijze niet hebben kunnen verbeteren. KLIK hier 

 • nonsens zijn de argumenten van V$W minister Karla Peijs en Natuur en Milieu voorzitter Mirjam de Rijk dat bij 80 km er minder milieuvervuiling zou zijn. TNO onderzoek toonde aan dat bij lagere snelheden auto's langer op de weg zijn. De CO2 uitstoot, voorzover deze concentratie al schadelijk zou zijn, blijft hierdoor langer hangen. Een lagere school leerling had dit ook nog wel kunnen bedenken. Opvallend mag heten dat,net als bij de geluidsmeting op Schiphol, nooit correcte CO2 metingen plaatsvinden. Demagogische wordt er maar wat geroepen en worden automobilisten leugenachtig een rad voor ogen gedraaid. KLIK hier  

• nonsens zijn de argumenten van Milieudefensie dat bij 80 km snelheid de (verkeers)veiligheid zou toenemen en de files zouden afnemen. Het VID onderzoek dd 2 nov.2005 toonde het tegendeel aan en bleek o.a. op het traject Rotterdam-Schiedam, waar de 80 km snelheid was ingevoerd, dat juist daar de files nog langer waren geworden en meer botsingen plaats vonden. Ook hier blijkt weer dat automobilisten in de maling worden genomen en financieel geplukt worden. De boetes daarentegen zijn met deze "snelheidsvalkuilen" wel met 300% toegenomen. KLIK hier 

• leugenachtig zijn de statistieken over de jaarlijkse 1000 dodelijke verkeers slachtoffers. Uit in bezit zijnde stukken van onzinboetes.nl blijkt dit “natte vinger werk” te zijn van het CJIB / KLPD / BVOM met niet te vergeten de voor miljoenen gesubsidieerde roeptoeter 3VO. Geheel niet wordt bijgehouden de oorzaken en waardoor de (dodelijke) ongevallen plaatsvinden als eigen schuld, schuld van derde(n), tengevolge van flitspalen etcetera. In een demagogische hetze en "terroristisch" angst zaaien van elke dode is er een teveel en het zal je kind maar wezen worden automobilisten door flitsneuroot Spee leugenachtig een rad voor ogen gedraaid. KLIK hier 

Nederland is geen rechtsstaat en handelt justitie onrechtmatig (boek 6: art.162). Met dreigementen, intimidatie van hoge proceskosten als automobilisten internet bezwaarschriften gebruiken weet het CJIB een 12.000.000 boetes jaarlijks op te leggen en een opbrengst van € 550.000.000 te incasseren.

Automobilisten, die bewijsstukken van de tenlaste legging opvragen en bezwaar maken worden met gecomputeriseerde standaard brieven afgepoeierd dat het niet de bedoeling is om betrokkene van allerlei informatie te voorzien cq er voor bertrokkene geen controle recht is(arrondissementsparket Zwolle). Opbrenst per flitspaal per uur ca € 30.000. Jaarlijks tuimelen gemiddeld een 1, 7 automoblisten in deze justitiële snelheidsvalkuil (15% weer meer dan in 2003).

Snelheidsboetes blijken al 15 jaar explosief toe te nemen. Van een preventieve werking, die boetes beogen is bij de flitswet (WAHV, wet Mulder) totaal geen sprake. Integendeel, door het ’s nachts flitsen voor een paar km te snel rijden op kaarsrechte bijna verlaten (snel) wegen is sprake van een
uitlokking cq gelegenheidswetgeving.

 

Boetes hebben nauwlijks iets te maken met verkeersveiligheid (en milieu). Door de prestatiecontracten is er een complete heksenjacht / razzia gestart op automobilisten. Agenten moeten wekelijks als staatsincasseerders hun vingers blauw schrijven om te worden bevorderd en krijgen poltiebureau's bij het behalen van de maandelijkse quota's van BIZ minister Remkes extra ( kantoor )inventarissen. Sprake is dan ook van een verkapte snelheidsbelasting.

Slinks is de flitswet (WAHV, wet Mulder) in 1991 uit het strafrecht gehaald en onder het bestuursrecht geplaatst (Prof.mr.P.van Dijk). Automobilisten hebben, net als vroeger de slavenwet (door Nederland als een van de laatste in 1863 afgeschaft) en apartheidswet (afgeschaft 1991),te maken met een tendentieuze, foute wetgeving. In strijd werd en wordt gehandeld met artikel 6 van het EVRM verdrag (niemand is schuldig tot zijn schuld in rechte is vast komen te staan), onschuldpresumptie.

Door misbruik van bevoegheden van poltie en oneigenlijk gebruik van de wet maken justitie met hun amice rechters, waarvan velen in hun ivoren torens nog lucratieve bijbaantjes hebben en al sprake is van ongeoorloofde / onwettige belangenverstrengeling, van de rechtspraak een corrupte schertsvertoning en hebben derhalve hun rechten verspeeld om überhaupt nog recht te spreken. Vonnissen, dagvaardingen, processtukken etc kunnen linea recta de prullenmand in. (www.sdnl.nl/procesmonopolie-index.htm).

STOP DE FLITSGEKTE en steun onzinboetes.nl door het plaatsen van een banner en/of donateur te worden in haar juridische strijd tegen het straffeloos geldgraaien door de overheid /justitie bij automobilisten. KLIK hier

Samen kunnen wij sterk staan en kan de absurde flitswet (WAHV, wet Mulder) om voor een paar km ’s nachts te snel rijden in deze vorm worden afgeschaft. Onzinboetes.nl heeft nu bijna 140.000 sympathisanten /donateurs. Met de 7000000 automobilisten moet het aantal van 200.000 snel haalbaar zijn.KLIK hier

Autorijden kan dan weer leuk worden in Nederland. 

 

Login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Poll

Vraag:
Heeft u een radardetector in de auto?

Antwoorden:

Jazeker!

Niet meer sinds het verbod van kracht is

Ik heb helemaal geen detector

Fotoreportages

Nieuwsbrieven

Witteboordcriminaliteit
Rechtsmisbruik
Prestatiecontracten
Milieu en overheid
Veiligheid en overheid
Peijs en KM heffing
CJIB Boetemachine
Rollenbanktesten
Geldgraaier Spee
Blauwe Horkenlijn
Misbruik wet WHAV

Successen

Successen van onzinboetes.nl bij het hof van Leeuwarden

Rechtbank Amsterdam moet tijdig antwoorden »

Boete na 2 jaar nietig »

Anoniem vonnis nietig »

Geen inzage recht bij justitie Zwolle »

Parkeerkaartje toch geldig »